Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten.

Eeko Print B.V., (hierna: "Eeko Print", "wij" of "ons") Solingenstraat 8, 7421 ZT te Deventer KvK nummer: 38023749 BTW-identificatienummer: NL009592507B01

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierna: “Overeenkomst(en)”) en overige (rechts)handelingen tussen Eeko Print en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: de "Afnemer").

2. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Eeko Print de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 - Overeenkomsten

1. Alle offertes en aanbiedingen (op de website) zijn vrijblijvend en binden Eeko Print niet. Een bestelling van de Afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Eeko Print te worden aanvaard. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Eeko Print een bestelling heeft aanvaard door het sturen van een (order)bevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Alle opgaven op de website of anderszins van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Eeko Print zijn bevestigd. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Eeko Print expliciet aangegeven.

3. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is Eeko Print gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden, mits de Afnemer daarmee akkoord gaat. Indien de Afnemer niet akkoord gaat, kan de Afnemer de order annuleren. De Afnemer heeft alsdan geen aanspraak op vergoeding van kosten en/of enige schadevergoeding.

Artikel 3 - Leveringstermijnen en risico-overgang

1. Eeko Print streeft ernaar leveringstermijnen- en tijden zoveel mogelijk in acht te nemen, maar deze zijn niet bindend. Bij overschrijding van een leveringstermijn- en/of tijd heeft de Afnemer geen recht op vergoeding van kosten en/of enige schadevergoeding en is het de Afnemer evenmin toegestaan zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

2. De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst.

3. Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres.

4. Eeko Print behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen.

5. Het risico op de producten (voor schade, verlies, etc.) gaat over op de Afnemer bij de aflevering van de producten door Eeko Print aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Indien levering van de producten wordt vertraagd door de Afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat Eeko Print heeft aangegeven dat de producten gereed zijn voor verzending. Eeko Print is dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (als schadevergoeding) verschuldigd, indien van toepassing verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

Artikel 4 - Prijzen, betaling en eigendom

1. Alle prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro.

2. Een factuur met de product-, vervoer- en additionele kosten wordt gelijktijdig met de verzending van de producten aan de Afnemer verzonden.

3. Eeko Print behoudt zich hierbij reeds nu en voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Eeko Print uit welken hoofde dan ook op de Afnemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van afgenomen producten welke door de Afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Eeko Print zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren. Het eigendom van de producten gaat pas over op de Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst met Eeko Print aan Eeko Print verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

4. Voordat het eigendom van de producten op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Met het bepaalde in dit lid beogen partijen goederenrechtelijke werking.

5. De Afnemer zal Eeko Print onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten door een derde. De Afnemer zal op Eeko Prints eerste verzoek Eeko Print mededelen waar de producten zich bevinden en, indien gewenst, Eeko Print toegang verschaffen tot de producten.

6. Bij beslag op (een deel van) de producten, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Eeko Print.

Artikel 5 - Garantie/klachten

1. Indien Eeko Print producten aan de Afnemer levert die Eeko Print van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Eeko Print is nimmer tot een verdergaande garantie gehouden dan die waarop Eeko Print ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor Eeko Print 's eigen producten gelden de garantievoorwaarden als weergegeven in artikel 5.2 tot 5.9 van deze Voorwaarden.

2. Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door Eeko Print gegeven garantie, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, of indien het een verborgen gebrek betreft binnen 14 dagen nadat ontdekking voor het eerst mogelijk was, Eeko Print schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan ieder recht van de Afnemer op vergoeding van kosten en/of enige schadevergoeding vervalt.

3. De garantie op Eeko Prints eigen producten houdt in dat producten, die materiaal- en/of productiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd, worden vervangen, of dat de koopprijs wordt gerestitueerd, een en ander ter discretie van Eeko Print.

4. Na melding van een gebrek dient de Afnemer Eeko Print in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Eeko Print. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient de Afnemer de kosten voor de retourzending te vergoeden.

5. De Afnemer dient Eeko Print een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.

6. De garantietermijn is afhankelijk van het product en wordt door Eeko Print per product (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen (onderdeel van een) product wordt (weer) eigendom van Eeko Print.

7. Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door de Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eeko Print enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht c.q. aangebracht.

8. Indien Eeko Print onder de garantie materiaal- en/of productiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende product heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en is Eeko Print niet tot enige verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Eeko Print is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

2. De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in product 6.1 van deze Voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij de Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eeko Print.

3. De Afnemer zal Eeko Print vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Eeko Print alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Eeko Print lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

4. De verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen Eeko Print is beperkt tot één (1) jaar.

Artikel 7 - Ruilen/annuleren

1. De Afnemer heeft het recht de bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 14 dagen nadat de Afnemer, of een door de Afnemer aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. De beslissing om de Overeenkomst te annuleren moet door een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via een brief of email) aan Eeko Print kenbaar gemaakt worden, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

2. Eeko Print is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt: - orderbevestiging, betalingsbewijs, en de vrachtbrief van het gekochte product; - het ongebruikte en onbeschadigde, complete product; - de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product.

3. De Afnemer heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij: - producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald; - volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer;

4. Indien de Afnemer een beroep doet op de Afnemers recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ons bezit te zijn. De kosten voor het retournerenzijn voor rekening van de Afnemer.

5. Eeko Print is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het product, naar het oordeel van Eeko Print, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan. 

Artikel 8 - Verzuim/ontbinding

1. Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Eeko Print gerechtigd: - de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; - de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Eeko Print tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Eeko Print verder toekomende rechten.

2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Eeko Print de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Eeko Print zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Eeko Print verder toekomende rechten.

3. In elk van de in product 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Eeko Print op de Afnemer direct en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot directe teruggave van de producten en heeft Eeko Print het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde die producten in bezit te nemen.

Artikel 9 - Privacy

1. Bij het gebruik van de website van Eeko Print, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan Eeko Print gebruik maken van de persoonlijke informatie van de Afnemer.

Artikel 10 - Overmacht

1. Indien Eeko Print door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Eeko Print onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Eeko Print kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Eeko Prints toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

2. Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11 - Rechtskeuze en bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande dat Eeko Print het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Artikel 12 - Overige bepalingen

1. Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die Eeko Print moet maken als gevolg van niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met de Afnemer, zijn geheel voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Eeko Print om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Eeko Print is het de Afnemer niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. Eeko Print is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

3. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige werking toe.

4. Eeko Print heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden en wetgeving. De Overeenkomst tussen Eeko Print en de Afnemer wordt beheerst door de Voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien Eeko Print de Afnemer nadien van de wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en de Afnemer in zo'n geval niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht heeft laten weten dat de Afnemer niet met de wijziging van de Voorwaarden akkoord gaat .

Eeko Print B.V. is een onderdeel van Eeko Group B.V. Alle rechten voorbehouden.